Huisreglement
download huisreglement
download Protocol Ongewenst GedragArtikel 1.

Algemene bepalingen


1. De vereniging, genaamd schietsportvereniging SV Apollo , hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 30-07-1990 en is gevestigd te Kerkrade
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 30-07-1990

Artikel 2.

Leden


a.De vereniging bestaat uit:
- aspirant-leden
- junior-leden
- senior-leden
b. Junior-leden zijn die leden die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt.
c. Senior-leden zijn leden van 21 jaar en ouder.

Artikel 3.

Het lidmaatschap


1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, en waarop de betrokkene een verklaring over een eventueel strafrechtelijk verleden dient te hebben afgelegd. Voor juniorleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
3. Bij aanmelding dient de betrokkene een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) of een daaraan door de KNSA gelijkgesteld document, over te leggen.
4. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNSA.
5. Een (aspirant)lid gaat in principe een lidmaatschap aan voor de periode van minimaal één jaar. In deze periode verwacht SV Apollo een opkomst van tenminste 26 schietbeurten (wedstrijden inbegrepen). Het staat SV Apollo vrij om deze periode te verlengen indien gewenst. SV Apollo verwacht ook van verlofhouders een opkomst van ten minste 26 schietbeurten (wedstrijden inbegrepen).
6. Na het doorlopen van de aspirantenperiode wordt er een verlofaanvraag ingediend door SV Apollo. Dit is verplicht voor ieder (aspirant)lid.

Artikel 4.

Aanneming van leden


1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris, namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren; alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
2. Van de toelating wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. Binnen 14 dagen na deze bekendmaking kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar maken tegen de toelating. Mocht dit leiden tot een afwijzing door het bestuur, dan wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager.

Artikel 5.

Rechten en plichten van leden


Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 7 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten:

1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de algemene vergaderingen.
3. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
4. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
5. Zij hebben de plicht tot deelname aan 15 wedstrijden, door het bestuur nader bepaald.
6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie. Bij het herhaaldelijk te laat voldoen van de contributie wordt hen de toegang tot de schietlocatie ontzegd totdat de achterstallige contributie is voldaan. Bestuur kan besluiten tot royement van lid, doch de geldelijke verplichting van lid blijft bestaan.
8. Zij hebben de plicht tot naleving van de (baan)reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen waaronder POG, benevens de voorschriften van de KNSA.
9. Ieder lid heeft de verplichting een kopie van het WM3 / bijlage WM4 te overleggen aan het bestuur indien hierom verzocht wordt. Tevens stemt het lid ermee in dat deze kopieen in de boekhouding van SV Apollo verwerkt zullen worden. SV Apollo zal erop toezien dat de verwerkte gegevens ten alle tijden vertrouwelijk worden behandeld zoals verplicht in de AVG.

Artikel 6.

Straffen


1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen, richtlijnen (POG) en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNSA, dienen door de leden zelf te worden betaald.
3. Het bestuur is bevoegd om, naast een straf welke aan een lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNSA wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

Artikel 7.

Bestuur


1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, die allen meerderjarig moeten zijn.
2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
a. de algemene leiding van zaken;
b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
3. Het bestuur vergadert tenminste één maal (ALV) per jaar volgens een vooraf vastgestelde datum, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of ten minste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur zulks wensen.
4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur vóór aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen kan schriftelijk/mondeling gestemd worden, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.

Artikel 8.

Het dagelijks bestuur


1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
2. Taken van de voorzitter:
a. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
b. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
3. Taken van de secretaris:
a. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
b. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
c. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
d. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;

4. Taken van de penningmeester:
a. beheert de gelden van de vereniging;
b. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
c. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
d. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
e. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Artikel 9.

Bestuursverkiezing


1. Ieder bestuurslid stelt zijn functie uiterlijk 3 jaar na zijn aantreding ter beschikking. Aftredende bestuurslid is terstond herkiesbaar. Een eventuele interim bestuurder neemt tijdelijk de taken van zijn voorganger over.
2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten, dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 10.

Kascommissie


1. Conform artikel 15.4 van de statuten worden door de algemene vergadering de leden van de kascommissie benoemd.
2. De kascommissie bestaat uit twee leden (geen bestuur) en wordt ieder jaar gekozen op de ALV na een voordracht of aangewezen door het bestuur.
3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.

Artikel 11.

Veiligheid


1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling en handhaving van een (Baan)Veiligheidsreglement.
2. Het onder lid 1 van dit artikel genoemde Veiligheidsreglement wordt vastgesteld, en zonodig gewijzigd, door het (algemeen) bestuur van de vereniging, eventueel op voorstel van een mogelijke commissie Veiligheid.

Artikel 12.

Contributie


1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld.
2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, ofwel 12 maanden na aangaan lidmaatschap en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.
4. Eén maal per jaar worden KNSA passen verstrekt. De kosten hiervan komen voor eigen rekening.
5. Extra kosten die gemaakt worden ten behoeve van het innen van de achterstallige, jaarlijkse verplichte contributie, zijn voor rekening van het (aspirant)lid.
6. Bij herhaaldelijk te laat voldoen van de contributie volgt royement. Dit wordt door het bestuur beoordeeld i.v.m. mogelijke verzachtende omstandigheden.

Artikel 13.

Gebouwen van de vereniging


1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
2. De schietlocatie is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.

Artikel 14.

Aansprakelijkheid van de leden


1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
2. SV Apollo stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en de hieraanverbonden kosten die men bij het beoefenen van de schietsport kan oplopen. Ook is SV Apollo niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke bezittingen. Laat daarom geen bezittingen onbeheerd achter in de schietaccommodatie of kantine

Artikel 15.

Akkoord


1. Door deel te nemen aan de schietsportactiviteiten binnen SV Apollo gaan wij ervan uit dat u op de hoogte bent van de regels en gaat u automatisch akkoord met ons huisreglement.
Tevens kan dit reglement aan verandering onderhevig zijn in de toekomst. Hou dit artikel dus goed in de gaten!

Schietvereniging Apollo Kerkrade | Email: secretariaat@svapollo.nl | Telefoon: 045-5272344 | KvK 40189376

Partner
Certificaat